Loading...

理事長簡介

簡介:莊鑑川 先生 

學歷:社會大學

經歷:  ˙ 新竹市總工會/ 副理事長
            ˙   全國聯合總工會/ 監事會召集人    
            ˙  
    乳品飲料派送職業工會/ 理事長

現任:     ˙    新竹市總工會/ 理事長
            ˙  新竹市勞工職業訓練發展協會/ 理事長
            ˙   中華兩岸勞動關係發展協會/ 常務理事
            ˙   台灣總工會/ 副理事長
            ˙    新竹市政府勞資爭議調解委員會/ 委員
            ˙    科技部新竹科學園區性別平等工作委員會/ 委員

歷任理事長
×